Outokummun Partio ry:n toimintasäännöt

I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika ja kieli

1.§                

Yhdistyksen nimi on Outokummun Partio ry, joka lyhennetään OkuP.
Yhdistyksen kotipaikka on Outokummun kaupunki Itä-Suomen läänissä.
Yhdistyksen toiminta-alue on Outokummun kaupunki.
Yhdistys on perustettu tammikuun 29 p:nä 1911 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

 

II Seuran tarkoitus

2.§

Seuran tarkoituksena on edistää liikunnanharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

III Tarkoituksen toteuttaminen

3.§

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

a. Tarjoamallaan jäsenilleen:

- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä
- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

b. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöiden huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

c. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

d. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

e. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välttäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja - asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

 

4.§                

Seuran vuosikokous päättää, mihin yhdistyksiin ja lajiliittoihin seura liittyy. Ao. järjestöjen jäsenenä seura sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä ja määräyksiä.

 

IV Seuran jäsenet

5.§

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä sen keskus- ja lajiliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

6.§

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7.§

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka:

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii seuran tai niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivään kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

V Liittymis- ja jäsenmaksut

8.§

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsen- sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos:
- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai
- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksunsa tai
- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9.§

Seuralla on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta:

- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10.§              

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
                      a. puheenjohtaja
                      b. sihteeri
                      c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
                      d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan
                      a. läsnäolijat
                      b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi
                      - johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja
                      - esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä
                      - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11.§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
8. Kokouksen päättäminen


Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
                      a. puheenjohtaja
                      b. sihteeri
                      c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
                      d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan
                      a. läsnäolijat
                      b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi:
                      a. toimintasuunnitelma
                      b. talousarvio
                      c. yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4 erovuorossa olevien tilalle.
9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
12. Annetaan valtuudet johtokunnalle valita edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joiden jäsenenä seura on.
13. Päätetään, missä sanomalehdessä julkaistaan seuran kokouskutsut.
14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11.§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
15. Kokouksen päättäminen.

 

11.§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.       

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 

12.§              

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13.§              

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa aisoissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.       

Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

VII Seuran hallinto

14.§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi (1) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi (2) toimintavuodeksi valittu kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.     

Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi, toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täys-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata niiden yhdistysten, joihin seura kuuluu, sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista.
7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi /2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15.§              

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16.§              

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Nimikirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

VIII Muita määräyksiä

17.§              

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

 

18.§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

 

19.§              

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa (2) perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

20.§              

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21.§              

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.